Back to top

SEPNO

Zahájení oficiálního provozu SEPNO a přepravy ohlášené do systému SEPNO do termínu zahájení

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2. května 2018. Do té doby je možný přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů s cílem seznámit se s nastavením systému.

Jakákoliv ohlášení provedená v systému SEPNO do 1. května 2018 nejsou považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Všechny přepravy evidované v systému SEPNO před oficiálním zahájením provozu budou odstraněny. V týdnu od 23. 4. 2018 dojde k odstávce systému, v rámci které bude smazány ohlášené přepravy ve všech stavech včetně konceptů. Nastavení uživatelů, přidělení rolí, vytvořené šablony a seznamy provozoven budou v systému zachovány.

UPOZORNĚNÍ:  Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.

Celé Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke spuštění systému je k dispozici zde.

Možné kroky k přípravě ohlašování přepravy nebezpečných odpadů:

Registrace do systému ISPOP a/nebo registrace nových uživatelů pro modul SEPNO
Evidence plné moci pro subjekt 3. strany v případě, že ohlašovatelem nebude odesílatel ani příjemce


Ohlašování ze strany Odesílatele, Příjemce nebo subjektu 3. strany

Dle § 40, odst. (5) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit příjemce) může zadávat novou přepravu, resp. vyplnit ohlašovací list a uzavřít ohlášenou přepravu nebezpečného odpadu odesílatel NEBO příjemce odpadu.

Příjemce odpadu pro vyplnění ohlašovacího listu za odesílatele tedy NEBUDE muset vkládat do ISPOP plnou moc!

Plnou moc bude nutné zajistit pouze v případě, že ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude realizovat 3. subjekt, který není odesílatelem ani příjemcem. Pro systém SEPNO bude možné využít stávající plnou moc v případě, že její textace je obecná, např. je udělena pro agendu odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě, že plná moc existující v ISPOP je specifická např. pouze pro agendu vod, bude nutné udělit novou plnou moc, která bude zahrnovat Ohlašování přepravy nebezpečných odpadu.

Žádost o zmocnění pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů se provádí v systému ISPOP. Vyplněním povinných údajů a vložením konvertované plné moci (převedení z listinné podoby do elektronické prostřednictvím Czech POINT) dojde k vytvoření vazby mezi subjekty Zmocněnce a Zmocnitele v systému SEPNO.
Informace o spuštění možnosti vkládat plné moci pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do systému ISPOP bude zveřejněna na portálu ISPOP a SEPNO.


Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů