Back to top

Registrace subjektu a uživatele

Pro přístup do systému SEPNO musí být splněny 2 podmínky:

1. Subjekt musí být registrován v systému ISPOP, viz Registrace subjektu.

2. Uživatel přistupující do aplikace musí být registrován v systému ISPOP a mít přiřazenou příslušnou roli SEPNO, viz Registrace uživatele a přidělení rolí SEPNO.


Registrace subjektu 

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím SEPNO je dle § 4, odst. (6) novely zákona č. 25/2008 Sb., předchozí registrace v systému v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů je nutné, aby byl subjekt a uživatel, který ohlašuje případně potvrzuje přepravu, registrován v systému ISPOP. Registrace subjektu probíhá prostřednictvím registračního formuláře, který je také dostupný na webových stránkách www.ispop.cz.

Stručný popis procesu registrace subjektu:

 1. Na výše uvedeném odkazu stáhněte registrační formulář.
 2. Vyplňte červeně označená pole a v části Správce subjektu uveďte osobu, která bude v systému realizovat ohlašování či potvrzení přepravy nebezpečných odpadů.
 3. Proveďte kontrolu vyplnění všech povinných polí – stiskem tlačítka „On-line kontrola“ ve spodní části formuláře.
 4. V případě, že vlastníte kvalifikovaný elektronický podpis, vložte tento podpis do určené oblasti ve spodní části formuláře.
 5. Odešlete registrační formulář on-line z formuláře – stisknutím tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“ nebo prostřednictvím datové schránky označené „ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)“, zkratka (ID): 5eav8r4 – stisknutím tlačítka „Odeslat do datové schránky“.
 6. Proveďte autorizaci zaslaného registračního formuláře. Při zaslání registračního formuláře prostřednictvím datové schránky proběhne autorizace automaticky. V případě odeslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“, je nutné vytisknout potvrzení ("Potvrzení údajů elektronicky odeslaných do ISPOP"), které Vám bude zasláno na e-mail uvedený v registračním formuláři, podepsat a odeslat na adresu provozovatele, tj. Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00.
 7. Po schválení registrace ze strany provozovatele jsou na e-mail uvedený v registračním formuláři zaslány přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásíte do uživatelského účtu na www.sepno.cz. Provedením registrace přes registrační formulář je současně zaregistrován subjekt, tzn. IČO a také uživatel, tj. konkrétní osoba zodpovědná za vstup do systému SEPNO.

Kompletní proces registrace včetně řešení případných problémů najdete na portálu ISPOP.

Upozornění: Přístupové údaje do systému ISPOP jsou platné také do systému SEPNO, tzn., že pokud již vlastníte přístupové údaje do systému ISPOP k subjektu, za který ohlašujete případně potvrzujete ohlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO, registrační formulář již znovu nevyplňujete. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO.

 


Registrace uživatele a přidělení rolí SEPNO

Předpokladem registrace uživatele je předchozí registrace subjektu, za který je ohlašována přeprava, nebo který potvrzuje převzetí odpadu. Registrace nového uživatele se provádí pouze v systému ISPOP. Informace o uživateli systém SEPNO následně převezme během synchronizace s registrem ISPOP. Synchronizace probíhá 1x za 30 minut.

Konkrétní popis přidání uživatele je uveden v "Průvodci přidáním uživatele", který je k dispozici ke stažení v záložce Manuály.

Registrace nového uživatele v systému ISPOP - v případě registrace dalšího uživatele je možné využít 2 způsoby:

 • Požádejte kolegu, který již disponuje svými přihlašovacími údaji s rolí Správce subjektu o vytvoření přístupových údajů (podrobný návod pro registraci nového uživatele již existujícícho subjektu v ISPOP je popsán v kapitole "7.8.1 Přidání uživatele" v ISPOP Manuálu pro ohlašovatele).
 • Vyplňte registrační formulář a zašlete ho elektronicky do ISPOP (subjekt není registrován opětovně, jen dojde k rozšíření počtu uživatelů u daného subjektu).

Registrovanému uživateli přidělení rolí SEPNO (tato funkcionalita bude dostupná až po spuštění systému SEPNO):

 • Pokud máte v systému ISPOP oprávnění Správce subjektu, můžete rovnou přistupovat do systému SEPNO a plnit ohlašovací povinnost. V systému SEPNO máte přidělenou roli Správce subjektu a Ohlašovatel za subjekt, můžete tak rovnou vyplňovat ohlašovací list za celý subjekt, u kterého jste uživatelem. Zároveň můžete přiřazovat role SEPNO dalším dalším uživatelům subjektu.
 • Pokud máte v systému ISPOP oprávnění Běžný uživatel, nemáte přístup k funkcím systému SEPNO (po přihlášení vidíte pouze obecné záložky). Ohlašovací povinnost můžete plnit až po přidělení role SEPNO ze strany uživatele s rolí Správce subjektu.