Back to top

Registrace subjektu a uživatele

Pro přístup do systému SEPNO musí být splněny 2 podmínky:

1. Subjekt musí být registrován v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP), viz Registrace subjektu.

2. Uživatel přistupující do aplikace musí být registrován v systému CRŽP a mít přiřazenou příslušnou roli SEPNO, viz Registrace uživatele a přidělení rolí SEPNO.


Registrace subjektu 

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím SEPNO je dle § 4, odst. (6) novely zákona č. 25/2008 Sb., předchozí registrace v Centálním registru životního prostředí (CRŽP).

Pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů je nutné, aby byl subjekt a uživatel, který ohlašuje případně potvrzuje přepravu, registrován v systému CRŽP, který je dostupný na webových stránkách https://crzp.mzp.cz/.

Kompletní proces registrace včetně řešení případných problémů najdete na portálu CRŽP.

Upozornění: Přístupové údaje do systému CRŽP jsou platné také do systému SEPNO, tzn., že pokud již vlastníte přístupové údaje do systému CRŽP k subjektu, za který ohlašujete případně potvrzujete ohlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO, registrační formulář již znovu nevyplňujete. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty CRŽP zavedeny také do systému SEPNO.

 


Registrace uživatele a přidělení rolí SEPNO

Předpokladem registrace uživatele je předchozí registrace subjektu, za který je ohlašována přeprava, nebo který potvrzuje převzetí odpadu. Registrace nového uživatele se provádí pouze v systému CRŽP. Informace o uživateli systém SEPNO následně převezme během synchronizace s CRŽP. Synchronizace probíhá 1x za 30 minut.

Registrace nového uživatele v systému CRŽP:

Registrovanému uživateli přidělení rolí SEPNO:

  • Pokud máte v systému CRŽP oprávnění Správce subjektu, můžete rovnou přistupovat do systému SEPNO a plnit ohlašovací povinnost. V systému SEPNO máte přidělenou roli Správce subjektu a Ohlašovatel za subjekt, můžete tak rovnou vyplňovat ohlašovací list za celý subjekt, u kterého jste uživatelem. Zároveň můžete přiřazovat role SEPNO dalším dalším uživatelům subjektu.
  • Pokud máte v systému CRŽP oprávnění Běžný uživatel, nemáte přístup k funkcím systému SEPNO (po přihlášení vidíte pouze obecné záložky). Ohlašovací povinnost můžete plnit až po přidělení role SEPNO ze strany uživatele s rolí Správce subjektu.