Back to top

SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) je samostatným modulem Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), systém SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Služby systému SEPNO jsou dostupné uživatelům registrovaným v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP).

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) je informačním systémem veřejné správy dle § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. SEPNO jako modul ISPOP je zřízen a veden v souladu s § 78 a § 79 zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Správcem SEPNO ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. je Ministerstvo životního prostředí, které přenáší část činností spojených se správou SEPNO na provozovatele. Provozovatelem SEPNO ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb. je Česká informační agentura životního prostředí.


Cíl realizovaného systému

Snahou Ministerstva životního prostředí je zejména zefektivnění a zpřehlednění agendy přepravy nebezpečných odpadů elektronizací procesů a nasazením aplikační podpory pro agendové procesy. Hlavním cílem systému je snížení administrativní zátěže účastníků agendy (povinných subjektů) a možnost rychlého přístupu pro orgány veřejné moci z důvodu kontroly nakládání s nebezpečnými odpady. 


Legislativa v oblasti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zpracování osobních údajů v systému SEPNO

Česká informační agentura životního prostředí, zpracovává v souvislosti s provozem a rozvojem systému ISPOP a jeho modulů SEPNO osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Další informace naleznete v dokumentaci "Zpracování osobních údajů v systému SEPNO".


Provozní řád systému SEPNO

Provozní řád Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen SEPNO) je soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání elektronických služeb SEPNO a pro provoz informačního systému SEPNO.
Provozní řád SEPNO vydává Ministerstvo životního prostředí v souladu § 7 písm. d) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Prohlášení o přístupnosti


Správce systému

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10
100 00
www.mzp.cz

 

Provozovatel systému

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10
101 00
www.cenia.cz